Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kódy typových činností RPAS II

6. 4. 2014

Kódy typových činností RPAS II

 

Ochrana kritické infrastruktury

 

kód typová činnost          
               
K1 ochrana veřejné správy, státních institucí a fungování státu  
K2 ochrana atomových elektráren        
K3 ochrana elektráren          
K4 kontrola stavu dálkových elektrických sítí      
K5 kontrola stavu místních elektrických sítí      
K6 kontrola stavu komunikačních a počítačových sítí     
K7 kontrola stavu rozvodných stanic      
K8 kontrola stavu plynovodů        
K9 kontrola stavu ropovodů        
K10 kontrola stavu dalších produktovodů      
K11 přečerpávací stanice          
K12 dispečinky          
K13 potravinářské a zamědělské provozy      
K14 zdravotnická pomoc          
K15 doprava jaderného paliva        
K16 nouzové služby          
K17 kontrolůa teplovodů          
K18 kontrola vodního hospodářství a vodovodů      
K19 kontrola kanalizačních tras        
K20 kontrola odpadních tras        
K21 kontrola zásobáren strategických surovin      
K22 kontrola zásobáren potravin        
K23 sledování ztrát na elektrickém vedení      
K24 stav komunikací s ohledem na zásobování obyvatelstva  
K25 podpora krizového řízení v oblasti kritické infrastruktury    
K26 podpora obnovy v případě výpadku elektrické energie (blackout)  
K27 podpora obnovy v případě softwarového útoku    
K28 kontrola stavu odpadového hospodářství, skládek a spaloven  
K29 jiná ochrana ekonomických zájmů státu, finanční trh a měna  
K30 ochrana evropské kritické infrastruktury      

 

Ochrana životního prostředí

 

kód typová činnost          
               
P1 monitorování ovzduší          
P2 monitorování smogové situace        
P3 monitorování exhalací a emisí z průmyslových podniků    
P4 monitorování a měření čistoty a kvality ovzduší    
P5 monitorování vodních zdrojů, řek, rybníků přehrad    
P6 monitorování čistoty moří        
P7 monitorování zdrojů pitné vody        
P8 monitorování úniku chemických látek do vody     
P9 monitorování úniku chemických látek do půdy     
P10 monitorováná skládek        
P11 monitorování zakázaných skládek      
P12 vyhledávní ropných polí a skvrn        
P13 monitorování prašnosti a přírtomnosti pevných látek v ovzduší  
P14 sledování dodržování technologických postupů u staveb  
P15 vyhledávání průmyslových znečišťovatelů      
P16 vyhledávání zemědělských znečišťovatelů      
P17 monitorování ekosystémů        
P18 monitorování chráněných oblastí        
P19 monitorování oblastí napadených biologickými škůdci    
P20 technický prostředek pro ekologické aktivisty a organiozace  
P21 monitorování vlivu odpadů v mořích a oceánech    
P22 monitorování čističek vod        
P23 monitorování spalování neekologických paliv soukromými osobami
P24 monitorování vlivu elektráren na životní prostředí    
P25 monitorování stavu oblastí s ekologickými zátěžemi    
P26 odebírání vzorků z emisí z komínů      
P27 monitorování změn v lesních porostech      
P28 monitorování změn v tropických pralesech      
P29 monitorování změn v arktických oblastech      
P30 monitorování rozšiřování pouští a vysychání vodních zdrojů  

 

Katastrofy a havárie

 

kód typová činnost          
               
H1 monitorování škod po zemětřesení      
H2 monitorování škod po záplavách        
H3 monitorování škod po přílivové vlně tsunami      
H4 větrné smrště a tornáda        
H5 poškození sněhem a kroupami        
H6 sesuvy půdy          
H7 protržení hrází          
H8 dlouhodobý monitoring zasaženého území      
H9 vyhledávání a záchrana postižených osob        
H10 jaderná katastrofa        
H11 rozsáhlé požáry          
H12 katastrofy způsobené biologickými vlivy      
H13 úniky chemických látek        
H14 napadení vodních zdrojů        
H15 poškození ropných plošin, tankerů, únik ropy    
H16 poškození těžebních zařízení        
H17 havárie v dolech          
H18 havárie v čističce odpadních vod        
H19 poškození výškových staveb        
H20 zemětřesení          
H21 nadměrné sucho, nedostatek vodních zdrojů    
H22 nedostatek potravin          
H23 poškození budovy výbuchem        
H24 šíření nákazy          
H25 dopad asteroidu          
H26 havárie letadla          
H27 havárie rychlovlaku          
H28 námořní katastrofy a havárie        
H29 nasazení chemickcýh zbraní        
H30 nasazení biologických zbraní        

 

Hospodářství

 

kód typová činnost        
             
H1 podpora projekční činnosti, projektování staveb  
H2 stavebnictví a stavitelství      
H3 3D mapování a modelování      
H4 těžba nerostných surovin      
H5 geodézie          
H6 podpůrné informace pro zásobování     
H7 trh s nemovitostmi        
H8 monitoring těžby dřeva      
H9 monitoring rybolovu        
H10 monitoring stavu výškových staveb    
H11 monitoring stavby výškových budov    
H12 monitoring stavu komínů      
H13 monitoring stavu chladírenských věží    
H14 monitoring stavu větrných elektráren    
H15 monitoring stavu slunečních elektráren    
H16 vyhodnocování růstu průmyslových plodin    
H17 vyhodnocování zralosti průmyslových plodin    
H18 monitoring rychlosti sběru plodin      
H19 monitoring pro potřeby stanovení závlah    
H20 monitoring pro potřeby použití pesticidů, insekticidů, fungicidů apod.
H21 vyhodnocování stavu lesních porostů    
H22 vyhodnocování těžby lesních porostů    
H23 vyhodnocování dosazování a růstu lesních porostů  
H24 vyhodnocování stavu plantáží a jiných monokultur  
H25 podpora logistiky na překladištích    
H26 podpora logistiky v přístavech      
H27 hledání tras liniových staveb      
H28 monitorování stavu památek      
H29 podpora turismu - reklamní fotografování a filmování  
H30 filmový průmysl        

 

Telekomunikace a hobby

 

kód typová činnost          
               
T1 přenášení telekomunikačních signálů      
T2 přenášení radiových signálů        
T3 přenášení televizních signálů        
T4 měření síly signálu vysílačů        
T5 dočasné krizové pokrytí území signálem      
T6 substituce satelitní techniky        
T7 využití pro přenášení širokopásmové komunikace    
T8 pořizování záznamů pro zpravodajství      
T9 pořizování záznamů pro sportovní přenosy      
T10 pořizování záznamů pro dokumentární účely    
T11 pořizování záznamů pro umělecké účely      
T12 měření v oblasti telekomunikací        
T13 umisťování stožárů a přenašečů        
T14 rušení určených kmitočtů        
T15 testování přenosových signálů UAV      
T16 testování řídících signálů UAV        
T17 polytechnická zájmová příprava mládeže      
T18 hobby fotografování          
T19 hobby filmování          
T20 modelářství , soutěže          

(C) Ing. Bc. Zdeněk Sadecký, 2014-2015