Jdi na obsah Jdi na menu
 


UAV CASRI 2011

30. 10. 2011

Uplatnění bezpilotních prostředků v bezpečnostní praxi

 

plk. Bc. Ing. Zdeněk Sadecký

 

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě

 

 

 

 

Bezpečnostní sbory v České republice doposud nevyužívají při své činnosti až na výjimky bezpilotní prostředky. Bezpilotní prostředky jsou přitom často méně nákladnou variantou nasazení například vrtulníků, ač často nabízejí srovnatelné parametry, zejména co se týká získávání taktických informací o zájmové oblasti. Mnohdy mohou být dokonce i operativnější a efektivnější. Současně lze říci, že velitelské sbory u bezpečnostních sborů zatím nemají dostatek informací o možnostech, ale i o omezeních tohoto moderního technického prostředku. Přitom pokrok a rychlost vývoje v oblasti vývoje bezpilotních prostředků jdou mílovými kroky kupředu. Proto je cílem autora příspěvku upozornit velitelské sbory na potenciál, který bezpilotní prostředky představují.

Bezpečnostní sbory a Integrovaný záchranný systém  by přitom mohly v následujícím období velice úzce kooperovat s Armádou České republiky, neboť právě Armáda České republiky má s využitím bezpilotních prostředků již velké zkušenosti.

             Příspěvek se věnuje nejen rozdělení bezpilotních prostředků do jednotlivých kategorií, ale zabývá se rovněž důvody, proč je vhodné začít přemýšlet o uplatnění tohoto technického prostředku v bezpečnostní praxi. Dívá se na věc z hlediska  technického, ekonomického, právního (legislativního) a taktického. Rovněž přináší příklady, kde se již bezpilotní prostředky již v zahraničí využívají, nebo kde se o jejich využívání uvažuje.

 

 

 

klíčová slova: UAV, bezpilotní prostředky, taktika služebního zákroku, krizové stavy v dopravě, dálkový přenos dat

 

 

                         

 

The application of UAVs (unmanned aerial vehicles) in the security practice

Director of the Police College of Ministry of Interior in Jihlava
Col. Bc. Ing. Zden
ěk Sadecký


Security forces in the Czech Republic with few exceptions so far do not use UAVs in their activities. Nevertheless the UAVs are often the less expensive variant of deployment of for example helicopters, although they often offer comparable characteristics, particularly with regard to obtaining tactical information about some areas of ​​interest. They can often be even more operational and efficient. At the same time we can say that the corps command of security forces do not yet have enough information about the possibilities but also about the limitations of these modern technical means. And yet the progress and pace of development in the development of UAVs are moving forward by leaps and bounds. Therefore the aim of the author of the entry is to alert the command forces to the potential which the UAVs represent.

However the security forces and the Integrated Rescue System could very closely cooperate with the Army of the Czech Republic in the following period, because just the Army of the Czech Republic has already had extensive experience with the use of UAVs.

 The paper deals not only with the distribution of UAVs into individual categories, but also with the reasons why it is advisable to start thinking about the application of this technical means in the security practice. It looks at the matter in terms of technical, economic, legal (legislative) and tactical aspects . It also gives examples where the UAVs have already been used abroad or where their use is being considered.

  


Keywords: UAV, unmanned aerial vehicles, tactics of service intervention, emergency situations in transport, data remote transfer